Kunder och referenser

Nedan följer ett urval av uppdrag som våra konsulter genomfört:

Nordiskt försäkringsbolag
Kundens projektledare vid införande av nytt gemensamt ekonomisystem. I samband med införandet etablerades också en ny gemensam ekonomimodell för försäkringsbolaget. I uppdraget ingick också arbete med att supportera etablering av ett shared service center för ekonomihanteringen.

Fastighetsbolag
Processorientering och koordinering av verksamheten i syfte att skapa ett uthålligt förbättringsfokus samt successivt öka kundnytta och affärsmässighet. Arbetet innefattade processkartläggning av centrala kärnprocesser samt initiering av kontinuerligt utbyte mellan de olika lagdelarna i verksamheten.

Leverantör av nätverkslösningar
Översyn av stödprocesser i samband med etablering av shared service center i organisationen. Verksamhetsanalys och stöd i samband med organisationsförändring som avsåg ekonomi- och controllingfunktionen

Leverantör av tunga underhållstjänster
Förstudie inklusive kravspecifikation och värdering av IT-kostnader. Syftet med projektet var att upphandla sourcingleverantör avseende driftstjänster.

Bolag i energisektorn
Projektledning i ett koncernprojekt som avsåg införande av gemensamma processer och systemstöd (SAP) för verksamhetens stödprocesser. Uppdraget omfattade ansvar för utveckling och införande av ekonomiprocessen.

Programvarubolag
Turn-around av ett mindre programvarubolag specialiserat på kundunika IT-lösningar för medelstora och stora kunder, främst inom tillverkande industri. Framtagande av ny strategi för bolaget, genomförande av nyemission och turn-around. Efter 12 månader visade bolaget för första gången på flera år ett positivt rörelseresultat och en fokusering med inriktning på tillväxt inleddes.

Försäkringskoncern
Projektledning för projekt att införa kontroller i den finansiella rapporteringen, Internal Control Finacial Reporting (ICFR). Projektet arbetade enligt modell för COSO. Riskområden för den finansiella rapporteringen identifierades. Kontroller och riskminskande aktiviteter identifierades i rapporteringsprocessen tillsammans med verksamheten. Riskkataloger upprättades och implementerades med uppföljningsmodell för kontrollerna.

Svenskt försäkringsbolag
Genomgång av de processer som av intern revisionsenhet och verksamheten bedömts som väsentliga. Risker i processerna kartlades. Kontroller och riskminskande aktiviteter identifierades i processerna tillsammans med verksamheten.

Internationell försäkringskoncern
Projektledning vid framtagande av processer, kravspecifikation, upphandling samt stöd i avtalsutformning och -förhandlingar avseende IT-stöd för rapportering såväl på bolags- som gruppnivå.

Svenskt försäkringsbolag
Projektledningsstöd vid upphandling och implementation av affärsystem. Syftet var bl a att effektivisera processerna, förbättra informationskvalitén samt förkorta ledtiderna för rapporteringen. Uppdraget omfattade framtagande av nya processer, kravspecifikation, upphandling samt stöd i avtalsutformning och -förhandlingar avseende nytt affärssystem för ekonomi och inköpsprocesser

Stor kommun
Projektledning för genomförandeförberedelser inför etablering av en gemensam löneadministration för kommunen. Syftet var att samordna och effektivisera kommunens löneadministration samt tydliggöra tjänsterna genom enhetliga processer och rutiner. Uppdraget omfattade processutveckling, gränssnittsdefiniering, SLA samt information, etableringsplanering och genomförande.

Stor kommun i mellan-Sverige
 Förstudie med syfte att effektivisera de administrativa processerna inom HR, Ekonomi och Inköp. Framtagande av processer, handlingsplaner samt s k värdekort som påvisar och värderar kvantitativa och kvalitativa effekter av att införa de föreslagna åtgärderna.

Kommun i Stockholms län
Utveckling av funktionella strategier för IT och e-förvaltning. Syftet var att tydliggöra den långsiktiga strategin för IT-relaterad verksamhetsutveckling utifrån kommunens övergripande mål. I uppdraget ingick även att ta fram styrmodell och organisation för hela IT-verksamheten.

Mindre kommun
Ansvar för etablering av IT-strategi i kommunen. Med utgångspunkt i den övergripande planen för kommunen fastställa mål, strategier och handlingsplan för hur kommunen med stöd av IT och utveckling av IT-verksamheten kan få stöd för uppfyllelse av verksamhetsmålen.

Mindre kommun
Ansvar för etablering av bredbandsstrategi i kommunen. Fastställande av mål, strategi och handlingsplan för kommunen i arbetet med att bidra till att realisera de nationella bredbandssmålen. 

r